Recommended Pools

AllBlake2sC11EquihashEquihash192.7EthashGroestlLyra2v2Lyra2zNeoScryptNIST5PHI1612QuarkScryptSHA256SkeinSkunkhashTimetravel10Tribus

X11X16RX16SX17XevanYescryptYescryptR16ZHash