Recommended Pools

AllBlake2sC11CryptoNightHeavyEnergiHashEquihashEquihash192.7EthashGroestlHEXLBK3Lyra2v2Lyra2zNeoScryptNIST5PHI1612PHI2

ProgPoWQuarkScryptSHA256SkeinSkunkhashTimetravel10TribusUbqHashVerusHashX11X16RX16SX17XevanYescryptYescryptR16ZHash