Recommended Pools

AllBlake2sC11EquihashEquihash192.7EthashGroestlHEXLyra2v2Lyra2zNeoScryptNIST5PHI1612PHI2QuarkScryptSHA256

SkeinSkunkhashTimetravel10TribusX11X16RX16SX17XevanYescryptYescryptR16ZHash