Recommended Pools

AllBlake2sC11CryptoNightHeavyEquihashEquihash192.7EthashGroestlHEXLBK3Lyra2v2Lyra2zNeoScryptNIST5PHI1612PHI2ProgPoW

QuarkScryptSHA256SkeinSkunkhashTimetravel10TribusX11X16RX16SX17XevanYescryptYescryptR16ZHash